Skip to main content
"ใช่ ฉันต้องการบริจาคเพื่อร่วมสนับสนุนงานอื่นๆ ในประเทศไทย"
โดยขอสนับสนุนบริจาครายเดือนดังนี้
/เดือน
จะช่วยให้ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบมีเงินทุนเริ่มสร้างอาชีพเพื่อจุนเจือครอบครัว
/เดือน
จะช่วยให้ผู้หญิงมีความรู้เบื้องต้นด้านอาชีพที่จำเป็นต่อการพาตนเองให้พ้นจากความยากจน
/เดือน
จะช่วยให้ครอบครัวประมงพื้นบ้าน 1 ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดทั้งปี
/เดือน
บริจาคด้วยจำนวนเงิน
โดยขอสนับสนุนบริจาครายครั้งดังนี้
ช่วยให้ชาวประมงพื้นบ้าน 1 คนได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพจากร้าน "คนจับปลา"
ช่วยให้ผู้หญิงหม้าย 3 คนที่ได้รับผลกระทบได้รับความรู้เรื่องการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ช่วยให้ผู้หญิงหม้าย 1 คนมีเงินทุนซื้ออุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
บริจาคด้วยจำนวนเงิน