Skip to main content
  1. หน้าแรก
  2. /
  3. อ็อกแฟมประเทศไทย

“ความยากจนในประเทศไทยมีอยู่จริง แต่เราสามารถร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรมสำหรับทุกคน เพื่อให้คนยากจนที่สุดได้รับโอกาสและมีศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลอย่างยั่งยืน”


มีเกษตรกรยากจนจำนวนมากที่ขาดสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงมี พวกเขาต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ ต้องปลูกพืช และเลี้ยงดูครอบครัว วิถีประมงพื้นบ้านอันเรียบง่ายกำลังถูกคุกคามจากการทำประมงที่ทำลายล้าง และผู้หญิงยากจนจำนวนมากกำลังพยายามดิ้นรน ต่อสู้ความยากจนท่ามกลางความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คนเหล่านี้คือคนที่อ็อกแฟมสนับสนุน และเป็นคนกลุ่มเดียวกับที่คุณจะมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา  เราจะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สามารถพลิกชีวิตคนหลายพันคนได้ จากที่ต้องแร้นแค้นและเสี่ยงอันตรายให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

เรียนรู้งานของเราเพิ่มเติม
สนับสนุนผู้หญิงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การสนับสนุนชุมชนประมงพื้นบ้าน