Skip to main content
  1. หน้าแรก
  2. /
  3. เกี่ยวกับเรา
  4. /
  5. ภาวะโลกร้อน

คนยากไร้เป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด แต่กลับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 
อ็อกแฟมกำลังเดินหน้าทำงานเพื่อลดผลกระทบจากภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อวันนี้ และวันข้างหน้า


สำหรับกลุ่มคนยากจน เพียงแค่ประทังชีวิตให้รอดก็ยากลำบากมากแล้ว ยิ่งมีปัจจัยภาวะอากาศแปรปรวนเข้ามาก็ยิ่งทำให้ความลำบากทวีคูณมากขึ้น ทุกวันนี้ ภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วมล้วนเกิดบ่อยขึ้น ฤดูเพาะปลูกที่มาล่าช้าขึ้นทุกปีส่งผลให้ผู้คนอีกหลายล้านคนต้องเผชิญความอดอยาก

คนจนนั้นถือเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเมื่อเกิดปรากฏการณ์โลกร้อน พวกเขามักต้องอยู่ตามที่พักอาศัยชั่วคราวบนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พายุและดินถล่ม การมีรายได้ที่พอเพียงจึงเป็นเรื่องยาก เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมีเงินเก็บไว้สำรองยามฉุกเฉิน

การรับมือกับภาวะโลกร้อน
Thailand women in field
ลดความเสี่ยง

การรับมือกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงถือเป็นงานสำคัญของอ็อกแฟม เราได้สร้างความเข้าใจและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

สำหรับในประเทศไทย อ็อกแฟมได้ทำงานร่วมกับเกษตรกร 57 ราย เพื่อหาวิธีการปรับตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทดน้ำ ปลูกพืชหมุนเวียน และวิธีการปกป้องตัวเองจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน

เกษตรกรในโครงการยังได้ไปสอนเพื่อนเกษตรกรรายอื่นๆให้เรียนรู้วิธีการเหล่านี้เช่นกัน โดยสนับสนุนให้ หันมาทำเกษตรอินทรีย์แทน รวมทั้งให้ความมั่นใจแก่เพื่อนเกษตรกรด้วยกันว่าผลิตผลที่ได้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย